Polityka Ochrony Danych

Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Danych

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Balance Polska Sp. z o.o.

I. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest BALANCE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Władysława Przybylaka 14 , 41-300 Dąbrowa Górnicza (dalej „balancepolska.pl” albo „Spółka”), o którym więcej informacji znajdziesz pod adresem www.balancepolska.pl

II. Dane kontaktowe w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych oraz dokonania zgłoszeń związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: sekretariat@balancepolska.pl

tel.: (+48) 737 147 970

adres: BALANCE POLSKA Sp. z o.o. ul. Władysława Przybylaka 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

III. Źródło pochodzenia danych osobowych

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie
balancepolska.pl oraz w ramach prowadzonej przez Ciebie z nami korespondencji.

Dane osobowe otrzymujemy też w związku z realizacją usług reklamacyjnych. W takim wypadku możemy posiadać też Twoje dane, gdyż powierzył je nam administrator Twoich danych osobowych lub podmiot je przetwarzający.

Twoje dane osobowe mogą też być nam udostępnione w ramach treści wprowadzanych do używanego przez nas oprogramowania i aplikacji np. formularza kontaktowego.

Przetwarzamy jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. Jeżeli z jakiegoś względu przekażesz nam szczególne kategorie danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to dane te niezwłocznie usuniemy.

Dane osobowe pozyskujemy również ze źródeł publicznych.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia,
a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi, zapewnienia korzystania z oprogramowania i aplikacji balancepolska.pl, prawidłowej realizacji zawieranych umów,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach  cen, danych balancepolska.pl, ofertach,
 • zapewnienia obsługi umów i rozwiązywania problemów technicznych,
 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu balancepolska.pl, którym jest, m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych balancepolska.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danych,
 • prowadzenie badań i analiz balancepolska.pl między innymi pod kątem użyteczności jej usług, poprawy ich działania,
 • przekazywania informacji o zmianach regulaminów, cen, danych balancepolska.pl,
 • obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i mediacyjnych i innych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • marketingu usług własnych, konkursów, przeprowadzania akcji marketingowych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających
  z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, balancepolska.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • związanych z rekrutacją,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych balancepolska.pl, ofertach,
 • potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej,
 • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz automatycznych systemów wywołujących,
 • przekazywania informacji prawnych i innych związanych z działalnością balancepolska.pl

V. Obowiązek podania danych osobowych

Spółka w zależności od wybranej przez Ciebie usługi lub sprawy z jaką się zwracasz wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy.

balancepolska.pl może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług i aplikacji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
 • na potrzeby procesu rekrutacji.


VI. Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,
  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
  • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


VII. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

IX. Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie I.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

X. Odbiorcy danych osobowych

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Spółka może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym
z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

XI. Okres przechowywania danych osobowych

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Spółkę z Tobą stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg
i wniosków, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom
i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym balancepolska.pl zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

XII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie są co do zasady przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a jeżeli taka sytuacja ma miejsce w związku z korzystaniem przez balancepolska.pl z usług Google – dane te zgodnie z Polityką Prywatności Google są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do krajów zapewniających właściwe ich bezpieczeństwo lub w sposób takie bezpieczeństwo zapewniający.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz podejmowaniu decyzji przez balancepolska.pl.