Oddłużenie przedsiębiorstw

Z Balance Polska oddłużanie lub upadłość firmy to indywidualne podejście, konsultacje i wsparcie merytoryczne na każdym etapie.
Wspólnie wypracujemy najkorzystniejsze rozwiązanie uzdrowienia sytuacji kryzysowej.

Kompetencje poparte 15-letnim doświadczeniem.

Oddłużanie pozasądowe

Pomoc w wyjściu z przejściowych problemów i uchronieniu od spirali niewypłacalności, a także sprawne zaspokojenie wierzycieli.

Upadłość

Uwolnienie firmy i osób zarządzających od długów, poszukanie możliwości sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z częściowym zaspokojeniem wierzycieli.

Restrukturyzacja sądowa

Wybór właściwego dla sytuacji postępowania restrukturyzacyjnego celem uchronienia firmy dłużnika od upadłości oraz wierzycieli przed znacznym pokrzywdzeniem.

Wieloletnie doświadczenie

Zacznijmy od konsultacji a my doprowadzimy do najkorzystniejszego rozwiązania trudnej sytuacji w firmie.

Restrukturyzacja w Balance Polska

Postępowania prowadzone jest przez zespół doświadczonych specjalistów: doradców restrukturyzacyjnych, prawników, księgowych i audytorów. Każdy z nas posiada wiedzę i kompetencje, pozwalające skutecznie wspierać przedsiębiorstwa zarówno na etapie przygotowawczym, jak i podczas samego procesu restrukturyzacji.

Dążymy do tego, aby zapewnić klientom najkorzystniejsze wyniki i przede wszystkim pomóc w procesie restrukturyzacji i jak najszybszego powrotu ich firm na rynek.

Restrukturyzacja to optymalne rozwiązanie, gdy:

  • pojawia się problem z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych,
  • dochodzi do utraty płynności finansowej,
  • narasta ilość zajęć egzekucyjnych,
  • zauważalny jest niekontrolowanym wzrostem kosztów utrzymania firmy,
  • firmie zagraża niedobór środków finansowych,
  • pojawia się nadmierne zadłużenie,
  • dochodzi do utraty rentowności,
  • brak perspektyw rozwoju i trudności konkurencyjne.

Na czym polega restrukturyzacja?

Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne re­gu­lu­je za­sa­dy za­wie­ra­nia przez dłuż­ni­ka ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi, w jed­nej z czte­rech pro­ce­dur: sa­mo­dziel­ne­go zbie­ra­nia gło­sów, przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go, po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go i sa­na­cji.

Zróżnicowanie możliwości wyboru po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­nego, prze­zna­czo­ne są dla dłuż­ni­ków w róż­nej sy­tu­acji i ofe­ru­ją mu zróż­ni­co­wa­ny za­kres in­stru­men­tów za­rów­no z za­kre­su ochro­ny przed wie­rzy­cie­la­mi jak i uła­twień w prze­pro­wa­dze­niu na­pra­wy przed­się­bior­stwa.

Więcej informacji o tym, jak pracujemy uzyskają Państwo podczas konsultacji z naszym doradcą oraz zespołem prawnym.

Masz kłopot z płynnością finansową? Nie opłaca się czekać!